JOOP Rules – Greek

JOOP CONTEST (Ιαπωνικό Βραβείο Ελαιολάδου) – έβδομος Έκδοση

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο. 1) Σκοποί του διαγωνισμού
Το Βραβείο JOOP είναι ένας ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ που στοχεύει στην προώθηση εξαιρετικά παρθένων
ελαιολάδων στην Ιαπωνία, υλοποιώντας τις συνεχείς προσπάθειες των παραγωγών λαδιού να βελτιώσουν
την ποιότητα των προϊόντων τους και προωθώντας τους προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και τους
άμεσους καταναλωτές. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Ιαπωνίας
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς CE 2568/91.
Άρθρο. 2) Επιλεξιμότητα
Κάθε Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο που παράγεται το 2018 από μεμονωμένους παραγωγούς, ενώσεις
παραγωγών και εξουσιοδοτημένους διανομείς δικαιούται να εγγραφεί στο Διαγωνισμό, κάνοντας αίτηση
εντός της προθεσμίας και εφόσον είναι σε θέση να εγγυηθούν την παραγωγή μιας ομοιογενούς παρτίδας
τουλάχιστον 1000 Kg για κάθε είδος λαδιού που υποβλήθηκε.
Άρθρο. 3) Κατηγορίες ελαιολάδου
Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
α) Λεπτό (ελαφρύ άρωμα, ελαφρώς πικρό και πικάντικο).
β) Μεσαίο (μεσαίο άρωμα, μέτρια πικρό και πικάντικο).
γ) Ισχυρή (έντονο άρωμα, μέτρια έως έντονα πικρό και πικάντικο).
Άρθρο. 4) Τρόπος υποβολής αίτησης
Για να υποβάλετε αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο το αργότερο έως τις 31
Μαρτίου 2019 (επίσημη ιστοσελίδα: www.jooprize.com). Η οργανωτική επιτροπή θα εξετάσει την αίτησή σας
και θα σας ενημερώσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά με την αποδοχή σας.
Αφού λάβετε την επιβεβαίωση αποδοχής, στείλτε τα δείγματα λαδιού όπως εξηγείται στο άρθρο 6 έτσι ώστε
να παραληφθούν από τον παραλήπτη το αργότερο στις 31 Μαρτίου 2019.
Άρθρο. 5) Τέλος Συμμετοχής
Για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό απαιτείται τέλος συμμετοχής € 150 (¥ 20.000) για κάθε είδος λαδιού
που καταχωρήθηκε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Μετά την προθεσμία αυτή, το τέλος συμμετοχής θα είναι
€ 170 (¥ 23.000). Η πληρωμή πρέπει να εξοφληθεί με πιστωτική κάρτα ή τραπεζική μεταφορά σε έναν από
τους ακόλουθους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς. Τυχόν τραπεζικά έξοδα πρέπει να καλυφθούν από τον
αιτούντα και το τέλος δεν επιστρέφεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
Πληρωμές από το εξωτερικό (εκτός Ιαπωνίας)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (Κεντρικό Γραφείο)
BIC / SWIFT: POSOIT22
IBAN: IT14D0569611000EDCEU0491400
ΑΒΙ-ΟΑΒ: 05696-11000
Κάτοχος: Το ιταλικό εμπορικό επιμελητήριο στην Ιαπωνία

Πληρωμές από την Ιαπωνία
ΤΡΑΠΕΖΑ Mitsubishi Τόκιο UFJ – Υποκατάστημα Kojimachi Chuo
Αριθμός λογαριασμού: 1084763
Κάτοχος: Το ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Ιαπωνίας (日 イ タ リ ア 商 工 会議 所)
Άρθρο. 6) Πώς να στείλετε τα δείγματα
Μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης αποδοχής από την Οργανωτική Επιτροπή, να αποσταλεί εγκαίρως
ένα μόνο σφραγισμένο δέμα (που θα παραληφθεί από την Οργανωτική Επιτροπή το αργότερο εως τις 31

Μαρτίου 2019) στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
6.1) Αντίγραφο του εντύπου αίτησης με συμπληρωμένα όλα τα μέρη του (όπως και το 4.1)
6.2) 3 φιάλες των 0,50 lt. ή 4 φιάλες των 0,25 lt. με κατάλληλη επισήμανση και η κάθε μια να περιέχει το ίδιο
προϊόν στην ίδια ποσότητα. Οι ετικέτες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης σύμφωνα με τον
κανονισμό 29/2012 της ΕΕ.
6.3) Πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης των δειγμάτων ελαίου με: ελεύθερη οξύτητα εκφραζόμενη ως επί τοις
εκατό κατά βάρος συγκέντρωση ελεύθερου ελαϊκού οξέος, αριθμός περιεχομένων υπεροξειδίων,
φασματοφωτομετρία υπεριώδους (k 232, k 270 και Delta Κ). Προαιρετικά: Συνολική περιεκτικότητα σε
βιοφαινόλες σύμφωνα με το COI / T.20 / doc.29-2009, περιεχόμενο αλκυλεστέρα (μεθυλεστέρες FAME και
αιθυλεστέρες FAEE) σύμφωνα με το CE 61/2011. Η ανάλυση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο
εργαστήριο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 17025 και Coi / reg.CE 2568.
Στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού JOOP
Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην Ιαπωνία
FBR Mita Bldg. 9F
4-1-27 Mita, Minato-ku, 108-0073.
Τηλ: 0081-3-6809-5802 Φαξ 0081-3-6809-5803
Email: joop@iccj.or.jp
Άρθρο. 7) Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην αποστολή των δειγμάτων ή
την αδυναμία τους να φθάσουν πριν από την προθεσμία για πλήρη ή μερική απώλεια για οποιαδήποτε
χημική, φυσική ή οργανοληπτική αλλοίωση των δειγμάτων λόγω αλλαγής της θερμοκρασίας, σπάσιμο ή
άλλες ανωμαλίες που εμφανίζονται κατά τη μεταφορά. Τα έξοδα αποστολής στον τελικό προορισμό,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πρέπει να θεωρηθούν πλήρως από τον αιτούντα.
Όλες οι αποστολές πρέπει να δηλώνουν “SAMPLE, WITHOUT COMMERCIAL VALUE, NOT FOR SALE”
στα εμπορικά τιμολόγια και τα τιμολόγια προ-φόρμας που επισυνάπτονται στα δείγματα.
Τα δείγματα λαδιού που γίνονται δεκτά στο διαγωνισμό θα λάβουν έναν μυστικό κωδικό και θα διατηρηθούν
ανώνυμα από τη Γραμματεία του Βραβείου.
Άρθρο. 8) Κατά την άφιξη και μέχρι την παρουσίαση στην κριτική επιτροπή, όλα τα απεσταλμένα δείγματα
θα φυλάσσονται προσεκτικά σε σταθερή θερμοκρασία 15-16 °C από τον διοργανωτή, για να διασφαλιστεί ότι
παραμένουν άθικτα. Ένας εκπρόσωπος θα ενεργεί ως εγγυητής για τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες,
επιβλέποντας τις ενέργειες της κριτικής επιτροπής και καταγράφοντας τα αποτελέσματα.
‘Αρθρο. 9) Κριτική επιτροπή
Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από μια ομάδα έξι κριτών αισθητήριας ανάλυσης, υπό την επίβλεψη του
επικεφαλής της επιτροπής Pietro Paolo Arca (Ιταλία). Άλλοι δικαστές είναι ο Antonio Giuseppe Lauro (Ιταλία), ο Κωνσταντίνος Λίρης (Ελλάδα), ο Pablo Voitzuk (ΗΠΑ), ο Michiyo Yamada (Ιαπωνία),  και Ángeles Calvo Fandos (Ισπανία)
Άρθρο. 10) Μέθοδος αξιολόγησης
Οι συνεδριάσεις αξιολόγησης λαμβάνουν υπόψη:
– “ανάλυση διπλής προσομοίωσης.
– φύλλα, χρόνοι και θερμοκρασίες αισθητήριας ανάλυσης σύμφωνα με το CE 2568/91,
– θερμοκρασίες των δειγμάτων: 28 ± 2 °C.

Η βαθμολογία κάθε λαδιού θα προσδιορίζεται με τη μέση μέθοδο και με τη χρήση του εύρωστου
τυποποιημένου συντελεστή, σύμφωνα με τους κανονισμούς CE 2568/91. Ένα λάδι μπορεί να ανατεθεί σε
διαφορετική κατηγορία κατά την κρίση των δικαστών. Η κριτική επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα παρεχόμενα
δεδομένα και οι πληροφορίες για το λάδι θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι αποφάσεις της κριτικής
επιτροπής είναι τελικές.
Άρθρο. 11) Βραβείο
Το βραβείο “JOOP” θα απονέμεται με δεκαδικό σύστημα με βάση το σημείο μεταξύ 8,00 (ελάχιστο) και 10,00
(μέγιστο). Τα έλαια θα ανταγωνίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Organic, Blend, Monocultivar, P.D.O. και
P.G.I.
Τα βραβεία θα απονεμηθούν ως εξής:
μεταξύ 8,00 και 8,99: Ασημένιο Βραβείο
μεταξύ 9,00 και 9,49: Χρυσό Βραβείο
μεταξύ 9,50 και 10,00: Καλύτερο στην κατηγορία
Τα βραβεία αποτελούνται από:
– Τρόπαιο (Καλύτερο στην κατηγορία)
– Αυτοκόλλητα για τη συσκευασία του προϊόντος “Νικητής του JOOP Ιαπωνικού Βραβείου Ελαιολάδου 2019”
(Best in Class, Gold a Silver)
– Πιστοποίηση για τους νικητές των βραβείων (για Best in Class, Gold a Silver)
– Πιστοποιητικά αριστείας για έλαια με διακριτικές ιδιότητες (υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και
άλλες ειδικές αναφορές)
– Το καλύτερο της χώρας για το λάδι με το υψηλότερο αποτέλεσμα από κάθε χώρα
– Για το καλύτερο στην κλάση και το χρυσό, συμμετοχή στην έκθεση ACCI Gusto, Τόκιο (Νοέμβριος)
– Για το καλύτερο στην κατηγορία και το χρυσό, προώθηση και πώληση σε πολυκατάστημα στο Τόκιο
(άνοιξη και φθινόπωρο)
– Για το Best in Class, άρθρο σε εξειδικευμένο περιοδικό
– Για το καλύτερο στην κλάση και το χρυσό, roadshow για την παρουσίαση των λαδιών σε ιαπωνικούς
διανομείς
Άρθρο.12) Τελετή απονομής βραβείων
Η ανακοίνωση των νικητών και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθούν στις 12 Απριλίου
2019 στο Τόκιο παρουσία μέσων μαζικής ενημέρωσης, τον θεσμικό εκπρόσωπο, τους εμπειρογνώμονες και
πολλούς άλλους.
Η λίστα των νικητών θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του JOOP (https://jooprize.com/) και στο
Facebook (@ joop.japanoliveoilprize) στις 15 Απριλίου 2019, στις 2 μ.μ. (ώρα Ιαπωνίας)
Άρθρο. 13)
Οι Διοργανωτές Εκδηλώσεων διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τους κανόνες ανά πάσα στιγμή, αν είναι
απαραίτητο, χωρίς καμία ευθύνη.